Vedtægter

Vedtægter 2019

§1

Navn og hjemsted

Den almindelige forening Dragør Cykelklub er stiftet d. 6. januar 2014 og har hjemsted i Dragør Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union. Klubbens CVR nummer er 35296654.

§2

Formål

Foreningens formål er at dyrke cykelsport, og med udgangspunkt i fællesskabet og via det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Dette sker ved afvikling af cykelløb, klubarrangementer og lignende.

§3

Medlemskab

Alle medlemmer er aktive medlemmer.

Som aktivt medlem kan optages enhver myndig person.

Stk. 2 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Stk. 3 Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, fremlægges af bestyrelsen.

Stk. 4 Klubtrikot er obligatorisk ved klubløb. Ved træning tilstræbes det, at man bruger klubtrikot.

Stk. 5 Klubtrikot udformes kun af Bestyrelsen.

§4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt eller på mail til foreningens kasserer.

 §5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til kassereren. Udmeldelse kvitteres med svar pr mail fra kassereren. Ved modtagelse af kvitteringen fra kassereren kan medlemmet opfatte sig selv som udmeldt. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

§6

Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales årligt forud senest 31. januar. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7

Restance

Medlemmer, der er i restance, kan ikke deltage i træning eller løb arrangeret af klubben.

§8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser jf. § 3 stk. 2

Stk. 2 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden samt det reviderede regnskab, skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske via holdsport, på mail til medlemmerne, eller på klubbens hjemmeside.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§10

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ved de ansvarlige for udvalgene, til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand (i ulige år).

8. Valg af kasserer (i lige år).

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) samt 2 (i lige år).

10. Valg af suppleant til bestyrelsen (i lige år).

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (i lige hhv. ulige år).

12. Eventuelt.

§11

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §17 og §18.

Stk. 3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Stk. 4 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.

§12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, når mindst 15 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligst afholdes 1 uge efter og senest tre uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder

de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løb eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 3 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere op til 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand. Næstformanden træder i formandens sted, ved dennes forfald.

Stk. 5 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben.

Stk. 6. Bestyrelsen er berettiget til - på eget ansvar - at overdrage forskellige hverv til menige medlemmer, som skønnes særligt egnede dertil, ligesom den kan antage medhjælp af forskellig art.

§14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§15

Revision

Klubben har 1 revisor og en revisorsuppleant, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Revisoren vælges lige år og suppleanten ulige år. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Økonomiske dispositioner foretages af klubbens kasserer. Ved betalinger over 10.000 kroner skal kassereren informere klubbens formand.. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2 For at forslaget kan vedtages, kræves, mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, Børnecancer fonden.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019.